Kierowanie zespołem

Grupa docelowa:

 • właściciele firm
 • managerowie
 • osoby odpowiedzialne za zarządzanie zespołem ludzkim oraz ich bezpośredni przełożeni
 • specjaliści biorący udział w kierowaniu i zarządzaniu
 • osoby zainteresowane zdobyciem umiejętności w zakresie kierowania zespołem pracowników

Cel szkolenia:

 • Wzrost kompetencji menedżerskich w zakresie motywowania pracowników.
 • Nabycie przez każdego z Uczestników umiejętności doboru stylu kierowania do zespołu.
 • Zwiększenie wiedzy Uczestników z zakresu skutecznego kierowania zespołem.
 • Cechy dobrego menedżera, jako skuteczne narzędzie w kierowaniu Firmą.
 • Efektywna komunikacji w zespole.
 • Nabycie umiejętności budowania efektywnych relacji przełożony-podwładny.
 • Zdobycie umiejętności menedżerskich z zakresu budowania zespołu umiejącego razem realizować wyznaczone przez organizację cele.

Metodologia:

Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, pracę indywidualną, prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są naturalne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. 


Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do warsztatów szkoleniowych.

 • Omówienie głównych elementów warsztatów.
 • Autoprezentacja uczestników - wymiana doświadczeń w zakresie zarządzania.

2. Ja - jako menedżer - odkrycie własnego potencjału.

 • Podstawowe funkcje menedżera/lidera.
 • Style kierowania w aspekcie zarządzania zespołem.
 • Autorytet lidera, czyli połączenie kompetencji, wiedzy, doświadczenia i osobowości.
 • Przegląd kompetencji skutecznego menedżera.
 • Efektywne zarządzanie czasem.

3. Główne funkcje menedżerskie.

 • Przekazywanie informacji.
 • Wyznaczanie celów.
 • Motywowanie.
 • Rozwój i ocena pracowników.

4. Błędne zachowania menedżerskie.

5. Budowanie wiarygodności lidera.

 • Rola zaufania w procesie zarządzania.
 • Jak i czym budować zaufanie?
 • Rola menedżera w budowaniu zaufania.

6. Wizerunek menedżera w oparciu o osobowość i profil organizacji.

 • Kreowanie indywidualnego wizerunku menedżera względem:
 • Klientów
 • Misji organizacji
 • Zwierzchników
 • Współpracowników

7. Skuteczna komunikacja w procesie kierowania.

 • Komunikacja narzędziem pracy menedżera.
 • Funkcje komunikacji w procesie kierowania.
 • Metody prezentacji własnych rozwiązań.
 • Podstawy skutecznego przekazu.
 • Asertywność jako ważna cecha skutecznego menedżera.
 • Konstruktywna krytyka i ocena.
 • Konieczność zwolnienia członka zespołu.

8. Planowanie i wyznaczanie celów.

 • Proces planowania celów i określanie priorytetów.
 • Monitorowanie realizacji celów podejście sytuacyjne.

9. Tworzenie sprawnego, dynamicznego zespołu.

 • Schemat realizacji skutecznego, dynamicznego zespołu.
 • Umiejętne określenie misji, celów, wartości i reguł panujących w zespole pod kątem realizacji celów organizacji.
 • Odpowiedni dobór członków zespołu pod kątem postawy, kompetencji oraz umiejętności interakcji międzyludzkiej.
 • Metody poprawiania efektywności istniejącego zespołu..

10. Zarządzanie sytuacyjne w praktyce menedżerskiej.

 • Specyfika działania menedżera w czterech stylach zarządzania.
 • Cykl komunikacji z pracownikiem dopasowanie stylu do etapu rozwoju pracownika.
 • Planowanie, zlecanie, delegowanie.
 • Monitorowanie w drodze do osiągnięcia rezultatu.
 • Ocena i informacja zwrotna.

11. Skuteczne delegowanie zadań główne zasady.

 • Przygotowanie do delegowania zadań.
 • Wyznaczenie obszaru zdań do delegowania nasze cele i priorytety.
 • Ocena kompetencji pracownika przed delegowaniem zadania.
 • Klasyfikacja pracowników: podwładny o wysokiej świadomości i odpowiedzialności, pracownik o niskiej świadomości własnej wartości.

12.Sztuka motywowania pracownika.

 • Wybrane koncepcje motywowania pracowników i ich przełożenie na funkcjonowanie organizacji.
 • Rozpoznawanie indywidualnych wzorców komunikowania się menedżerów i ich konsekwencji dla procesów motywowania pracowników.
 • Bycie rozpoznanym, zauważonym jako podstawowa potrzeba człowieka.
 • Jak motywować czego potrzebują ludzie, by efektywnie pracować?
 • Wzorzec tworzenia systemu motywacyjnego dla pracowników.

13. Sztuka rozwiązywania konfliktów w organizacji.

 • Określanie podłoża konfliktu.
 • Komunikacja w konflikcie.
 • Koszty ponoszone przez organizacje z powodu konfliktów.
 • Strategie radzenia sobie z konfliktem.

14. Podsumowanie szkolenia.


Zapisz się na szkolenie

Kierowanie zespołem