Regulamin szkoleń

Polityka Organizowania Szkoleń (regulamin) 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Wszystkie szkolenia dostępne na stronie www.business-coaching-md.pl organizuje firma BUSINESS COACHING MONIKA DANILENKO, z siedzibą w Jeleniej Górze, kod pocztowy 58-506 przy ul. Jana Kiepury 11/37, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zwana w dalszym ciągu niniejszej Polityki Organizowania Szkoleń (regulaminu) BUSINESS COACHING MONIKA DANILENKO. 

2. Przepisy niniejszej Polityki Organizowania Szkoleń (regulaminu) stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu i obowiązują wszystkich Uczestników. 

3. Szkolenia otwarte to szkolenia w zakresach i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń na stronie www.business-coaching-md.pl, na które może się zapisać każda osoba zainteresowana danym tematem szkolenia. 

4. Uczestnik - osoba prywatna lub pracownik firmy, instytucji bądź organizacji, która zgłosiła chęć uczestnictwa w szkoleniu organizowanym BUSINESS COACHING MONIKA DANILENKO i zawarła z tego tytułu odpowiednią umowę – dokonała prawidłowego zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu. 

5. Przesłanie zgłoszenia udziału w szkoleniu do BUSINESS COACHING MONIKA DANILENKO jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszej Polityki Organizowania Szkoleń (regulaminu). 

§ 2 

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu 

1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: 

-przesłanie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszenia online dostępnego na stronie internetowej www.business-coaching-md.pl lub lub mailem (businesscoaching@interia.pl) prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszenia, dostępnego na stronie internetowej www.business-coaching-md.pl 

- BUSINESS COACHING MONIKA DANILENKO w wyjątkowych przypadkach i po wcześniejszym uzgodnieniu pisemnym, akceptuje wewnętrzny druk formularza zgłoszeniowego przygotowany przez Uczestnika opatrzony podpisem oraz pieczątką. W takich przypadkach Uczestnik jest zobligowany do przestrzegania wszystkich zapisów niniejszej Polityki Organizowania Szkoleń (regulaminu). 

2. Po otrzymaniu formularza zgłoszenia pracownik BUSINESS COACHING MONIKA DANILENKO skontaktuje się z Uczestnikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu potwierdzenia rezerwacji miejsca szkoleniowego. Potwierdzenie rezerwacji następuje maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych po otrzymaniu formularza zgłoszenia. BUSINESS COACHING MONIKA DANILENKO nie ponosi odpowiedzialności za błędy, awarie lub przerwy w funkcjonowaniu poczty elektronicznej Uczestnika szkolenia. 

3. Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy BUSINESS COACHING MONIKA DANILENKO a Uczestnikiem, a także niesie ze sobą obowiązek zapłaty za uczestnictwo w szkoleniu. 

4. Szkolenia otwarte są dostępne dla wszystkich zainteresowanych osób. Realizowane są według ustalonego przez BUSINESS COACHING MONIKA DANILENKO programu szkolenia dostępnego na stronie internetowej www.business-coaching-md.pl 

§ 3 

Informacje organizacyjne dotyczące szkolenia 

1.Wszelkie informacje organizacyjne (miejsce szkolenia, harmonogram zajęć) BUSINESS COACHING MONIKA DANILENKO przesyła Uczestnikowi w formie elektronicznej na 3 dni przed terminem szkolenia na adres e-mail wskazany przez Uczestnika w formularzu zgłoszenia. W przypadku niezebrania ustalonej przez BUSINESS COACHING MONIKA DANILENKO minimalnej liczby Uczestników niezbędnej do realizacji szkolenia, BUSINESS COACHING MONIKA DANILENKO zastrzega sobie prawo do przesłania informacji organizacyjnych w terminie krótszym niż 3 dni przed terminem szkolenia oraz do przedłużenia terminu przyjmowania zgłoszeń do momentu zebrania wymaganej liczby Uczestników lub do odwołania szkolenia. 

§ 4 

Rezygnacja z uczestnictwa 

1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu niezależnie od przyczyny należy zgłosić w BUSINESS COACHING MONIKA DANILENKO w formie pisemnej: e-mail lub pocztą najpóźniej 7 dni roboczych (z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy) przed datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpływu oświadczenia o rezygnacji w formie pisemnej). BUSINESS COACHING MONIKA DANILENKO wysyła potwierdzenie otrzymania rezygnacji. Rezygnacje zgłoszone w innej formie lub terminie niż wyżej podane nie będą uwzględniane. 

2. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia przez Uczestnika 50% kosztów uczestnictwa w przedmiotowym szkoleniu. 50% kosztów obliczane jest od regularnej ceny szkolenia bez uwzględniania ewentualnych zniżek. W przypadku rezerwacji obejmujących szkolenie wraz z zakwaterowaniem, rezygnacja w późniejszym terminie niż 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, wiąże się z koniecznością pokrycia przez Uczestnika 100% kosztów uczestnictwa w przedmiotowym szkoleniu 

3. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu w dniu jego rozpoczęcia spowoduje obciążenie Uczestnika pełnymi kosztami uczestnictwa. 

4. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu przez Uczestnika, który dokonał zgłoszenia w terminie krótszym niż 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, spowoduje obciążenie Uczestnika pełnymi kosztami uczestnictwa. 

5. Zmiana terminu udziału w szkoleniu przez Uczestnika, jest traktowana tak samo jak rezygnacja z udziału w szkoleniu (w zakresie zmiany terminu udziału w szkoleniu obowiązują zasady ujęte w §4 pkt 1-4 niniejszej Polityki Organizowania Szkoleń -regulaminu). 

6. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w szkoleniu spowoduje obciążenie Uczestnika pełnymi kosztami uczestnictwa.

§ 5 

Zmiana terminów szkoleń 

1. W przypadku szkoleń otwartych BUSINESS COACHING MONIKA DANILENKO zastrzega sobie możliwość odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia w sytuacji, gdy nie zostanie osiągnięta wystarczająca liczba uczestników. 

2. BUSINESS COACHING MONIKA DANILENKO ma prawo odwołać zaplanowany termin szkolenia również w przypadku zaistnienia sytuacji losowych, których nie dało się wcześniej przewidzieć, takich jak czynniki pogodowe, nagła niedyspozycja trenera, nagła niedostępność miejsca szkolenia. 

3. W przypadku odwołania szkolenia z winy BUSINESS COACHING MONIKA DANILENKO, wpłata zostaje zwrócona Uczestnikowi w całości. Organizator ma prawo odwołać szkolenie w każdej chwili. 

4. W przypadku odwołania szkolenia ze strony BUSINESS COACHING MONIKA DANILENKO, BUSINESS COACHING MONIKA DANILENKO nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej lub prawnej za powstałe po stronie uczestnika koszty związane z uczestnictwem w szkoleniu, tj. rezerwację hotelu we własnym zakresie, zakup biletów kolejowych przed otrzymaniem informacji organizacyjnych itp. 

§ 6 

Zmiana trenera prowadzącego szkolenie 

W szczególnych przypadkach BUSINESS COACHING MONIKA DANILENKO zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany trenera prowadzącego szkolenie i nie stanowi to zmiany warunków umowy. W takiej sytuacji trener realizujący zajęcia w zastępstwie, będzie posiadał odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie trenerskie aby zapewnić odpowiedni poziom merytoryczny omawianych zagadnień. 

§ 7 

Zmiana miejsca szkolenia 

W szczególnych przypadkach BUSINESS COACHING MONIKA DANILENKO zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca, w którym odbędzie się szkolenie, na obiekt o takim samym lub wyższym standardzie i nie stanowi to zmiany warunków umowy. 

§ 8 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu i warunki płatności 

1. Szkolenia otwarte prowadzone przez BUSINESS COACHING MONIKA DANILENKO są odpłatne. 

2. Wysłanie zgłoszenia online lub formularza zgłoszeniowego mailem jest zobowiązaniem do dokonania opłaty szkoleniowej zgodnie z obowiązującym cennikiem na stronie www.business-coaching-md.pl 

3. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych warunków oraz upoważnia BUSINESS COACHING MONIKA DANILENKO do wystawienia faktury bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony Uczestnika. Faktura zostanie przesłana pocztą elektroniczną na adres wskazany w formularzu zgłoszenia. 

4. Obowiązującym sposobem płatności jest przedpłata przed szkoleniem, chyba, że strony w formie pisemnej ustalą inaczej. Opłatę za udział w szkoleniu należy uiścić przelewem na rachunek bankowy BUSINESS COACHING MONIKA DANILENKO podany na fakturze za szkolenie prowadzony przez Santander Bank nie później niż 3 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia, zaznaczając na przelewie nazwę instytucji, imię i nazwisko Uczestnika oraz termin I tytuł szkolenia. W przypadku dokonania wpłaty po czasie, o którym mowa w zdaniu powyższym, Uczestnik zobowiązany jest do czasu rozpoczęcia szkolenia przesłać pocztą elektroniczną potwierdzenie zrealizowanego przelewu. 

5. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie nie jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w szkoleniu. W przypadku braku opłaty na 3 dni roboczych przed terminem szkolenia, faktura proforma umożliwiająca dokonanie płatności zostanie przesłana Uczestnikowi na adres email w wersji elektronicznej wraz z informacjami organizacyjnymi (3 dni przed terminem szkolenia). 

6. Opłata obejmuje koszt uczestnictwa w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, oraz dokument potwierdzający udział w szkoleniu w formie dyplomu lub certyfikatu (wydawany na podstawie minimum 80% obecności Uczestnika na szkoleniu). Opłata nie obejmuje kosztów dojazdu i noclegu uczestników szkolenia chyba, że oferta konkretnego szkolenia stanowi inaczej. 

7. W przypadku jednostek budżetowych akceptujemy płatność po zrealizowanym szkoleniu. 

8. Fakturowanie: 

-w przypadku dokonania przedpłaty za usługę szkoleniową, oryginał faktury zostanie wysłany Uczestnikowi pocztą elektroniczną po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym BUSINESS COACHING MONIKA DANILENKO. 

-w przypadku Uczestników, z którymi uzgodniono płatność po zrealizowanym szkoleniu, oryginał faktury z 7-dniowym terminem płatności, zostanie wysłany pocztą elektroniczną w ostatnim dniu szkolenia. 

-standardowo każda faktura zawiera następujące informacje: dane nabywcy zamieszczone w formularzu zgłoszenia, liczbę oraz nazwiska Uczestników szkolenia, tytuł oraz termin szkolenia, koszt jednostkowy oraz całościowy, a w przypadku Uczestników, dla których Vat=zw., faktura zawiera dodatkowo przepis ustawy lub aktu wydanego na podstawie ustawy, uprawniającego do korzystania ze zwolnienia z podatku Vat. 

-w sytuacji, gdy na fakturze powinny zostać uwzględnione dodatkowe informacje, Uczestnik jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia BUSINESS COACHING MONIKA DANILENKO o tej konieczności maksymalnie na 2 dni robocze przed terminem rozpoczęcia się szkolenia. 

- BUSINESS COACHING MONIKA DANILENKO nie odpowiada za błędy w danych zawartych w wystawionych fakturach, w przypadku wskazania przez Uczestnika w formularzu zgłoszenia błędnych danych niezbędnych do wystawienia faktury. 

§ 9 

Prawa autorskie 

1. Szkolenia, programy szkoleń, materiały szkoleniowe oraz wszelkie utwory i metody prezentowane podczas szkoleń oferowanych BUSINESS COACHING MONIKA DANILENKO, podlegają ochronie prawnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Uczestnik poprzez udział w szkoleniach nie nabywa jakichkolwiek praw do rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi, którymi objęte są szkolenia, programy szkoleń, materiały szkoleniowe oraz wszelkie utwory i metody prezentowane podczas szkoleń. 

§ 10 

Informacja dot. RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (zwanego w dalszej części dokumentu: RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest BUSINESS COACHING MONIKA DANILENKO z siedzibą: 

• w Jeleniej Górze 58-506 przy ul. Jana Kiepury 11/37 

2. w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Administratorem danych za pośrednictwem poczty elektronicznej businesscoaching@interia.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby Administratora; 

3. Państwa dane będą przetwarzane w celu: 

• wykonania zawartej umowy na realizację szkolenia - uczestnictwa w szkoleniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO) 

• wypełnienie prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit.b RODO w związku z przepisami podatkowymi), 

• w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

• marketingu i promocji usług szkoleniowych prowadzonych przez BUSINESS COACHING MONIKA DANILENKO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a oraz f RODO), 

• wewnętrznych celów administracyjnych i organizacyjnych: raportowania, badania potrzeb szkoleniowych Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

4. odbiorcą Państwa danych osobowych będą: 

• osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy 

• podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów. 

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w okresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w pkt. 3: 

• w związku z realizacją zawartej umowy na realizację szkolenia, do czasu jej zakończenia, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, 

• w związku z marketingiem produktów i usług oferowanych przez Administratora, do czasu wycofania zgody na przetwarzanie. 

6. posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

7. mają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO; 

8. podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy - tj. udziału w szkoleniu. Podanie 

danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy – brak możliwości uczestnictwa w szkoleniu. 

9. Państwa dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany ani nie będą profilowane.

§ 13 

Reklamacja usługi szkoleniowej 

BUSINESS COACHING MONIKA DANILENKO stosuje Procedurę Reklamacji Usługi Szkoleniowej zgodnie z treścią poniżej. 

1.Każdy uczestnik szkolenia otwartego realizowanego przez BUSINESS COACHING MONIKA DANILENKO, ma prawo złożyć reklamację dotyczącą jakości oferowanych usług szkoleniowych (wartości merytorycznej, organizacji zajęć, itp.). 

2. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej (e-mailem lub pocztą tradycyjną) w terminie 7 dni roboczych od daty zakończenia szkolenia. 

3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: 

a) tytuł i termin szkolenia wobec którego zgłaszane są zastrzeżenia; 

b) imię i nazwisko trenera prowadzącego zajęcia; 

c) szczegółowy opis problemu; 

d) dane kontaktowe zgłaszającego reklamację (nazwa firmy/instytucji, imię i nazwisko uczestnika, adres e-mail, telefon kontaktowy). 

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni roboczych od momentu otrzymania przez BUSINESS COACHING MONIKA DANILENKO informacji o powstałej nieprawidłowości. W przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu maksymalnie do 21 dni roboczych. 

5. Aby uniknąć subiektywnej oceny poszczególnych Uczestników szkolenia, pod uwagę zostaną wzięte oceny wszystkich Uczestników danego szkolenia, co pozwoli na jego obiektywną ocenę. 

Reklamacja usługi szkoleniowej zostanie uwzględniona w przypadku, gdy łączna liczba punktów ze wszystkich ankiet ewaluacyjnych będzie stanowiła mniej niż 60% wszystkich możliwych punktów do uzyskania. W przypadku gdy średnia ocen będzie stanowiła więcej niż 60% punktów możliwych do uzyskania, reklamacja nie zostanie uwzględniona. 

6. W przypadku stwierdzenia zasadności złożonej reklamacji, Uczestnik może wnioskować o: 

a) bezpłatne dodatkowe materiały szkoleniowe, 

b) bezpłatny ponowny udział w takim samym szkoleniu, 

b) zwrot części poniesionych kosztów, 

c) zwrot całości poniesionych kosztów: 

-wyłącznie w przypadku niestawienia się trenera w dniu realizacji szkolenia. 

7. BUSINESS COACHING MONIKA DANILENKO zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli zostanie ona złożona po przekroczeniu terminu o którym mowa w §13 pkt 2. 

§ 14 

Postanowienia końcowe 

1. BUSINESS COACHING MONIKA DANILENKO zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Organizowania Szkoleń (regulaminu) z wcześniejszą zapowiedzią na stronie internetowej www.business-coaching-md.pl 

2. Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego jest równocześnie potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją niniejszej Polityki Organizowania Szkoleń (regulaminu). 

3. Uczestnicy zgłaszający się na szkolenia otwarte są zobligowani do przestrzegania niniejszych przepisów dotyczących usług szkoleniowych.